บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET

TFG 4.36

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TFG ทำธุรกิอะไร? บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตไก่และจำหน่ายไก่สด แช่เย็นและแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ ผลิตและจำหน่ายสุกร และผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์


หุ้น TFG น่าซือไหม? : TFG มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 21.21
(12.04 / 34.78)
10.33
EPS: 0.42
51.30%
P/BV 3.32
1.95 / 5.84
2.08 37.39%
EV/EBITDA 11.85
7.30 / 16.79
7.56 36.20%
P/S 1.01
0.55 / 1.73
0.77 24.25%

TFG P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2015 0.00 0.00 -14.89 0.45
2016 34.78 5.84 16.79 1.73
2017 19.65 3.86 12.74 1.12
2018 21.74 1.95 12.55 0.55
2019 17.84 2.41 9.86 0.81
2020 12.04 2.55 7.30 0.86