STA

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SET50

STA 35.50

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น STA ทำธุรกิอะไร? ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในหลากหลายประเทศ เริ่มตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำการทำสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจกลางน้ำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ทั้งยางแท่ง (TSR) ยางแผ่นรมควัน (RSS) และน้ำยางข้น (Concentrated Latex) รวมถึงธุรกิจปลายน้ำในการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยาง และสินค้าสำเร็จรูป อาทิ ท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง


หุ้น STA น่าซือไหม? : STA มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 39.91
(7.95 / 233.96)
2.93
EPS: 12.12
92.66%
P/BV 1.33
0.61 / 3.79
1.21 9.33%
EV/EBITDA 17.78
2.63 / 76.92
2.18 87.74%
P/S 0.29
0.17 / 0.53
0.71 -147.34%

STA P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 8.66 3.79 12.33 0.42
2011 7.95 1.22 12.82 0.17
2012 233.96 1.25 13.53 0.22
2013 8.23 0.85 10.28 0.18
2014 11.29 0.81 12.02 0.21
2015 10.98 0.61 11.06 0.20
2016 59.12 1.39 76.92 0.38
2017 0.00 1.12 33.84 0.24
2018 9.05 0.88 8.46 0.29
2019 0.00 0.64 13.85 0.25
2020 9.91 1.21 2.63 0.53