บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET

SMK 21.90

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 17:59:58 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SMK ทำธุรกิอะไร? รับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่ 1) การประกันภัยทางรถยนต์ 2) การประกันอัคคีภัย 3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด


หุ้น SMK น่าซือไหม? : SMK มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 10.18
(6.48 / 15.77)
5.78
EPS: 3.79
43.22%
P/BV 1.85
0.90 / 2.66
1.44 21.97%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 0.86
0.48 / 1.12
0.43 50.22%

SMK P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 6.87 1.44 0.00 0.48
2011 6.48 1.91 0.00 0.69
2012 15.77 2.59 0.00 0.97
2013 10.65 2.66 0.00 1.02
2014 10.29 2.44 0.00 1.04
2015 10.94 2.49 0.00 1.12
2016 11.06 1.90 0.00 1.01
2017 10.20 1.53 0.00 1.00
2018 9.74 1.29 0.00 0.83
2019 10.02 0.90 0.00 0.55
2020 9.95 1.15 0.00 0.76