SKY

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) mai

SKY 10.90

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SKY ทำธุรกิอะไร? บริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครอบคลุมการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษาระบบงาน จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น ?ผู้รับเหมาระบบไอซีที?


หุ้น SKY น่าซือไหม? : SKY มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 80.38
(31.45 / 211.85)
51.95
EPS: 0.21
35.37%
P/BV 4.27
2.68 / 5.66
2.80 34.35%
EV/EBITDA 41.80
26.70 / 64.60
22.69 45.72%
P/S 2.97
1.90 / 5.65
1.85 37.50%

SKY P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2013 0.00 0.00
2014 37.69 4.04 26.70 3.28
2015 40.98 2.68 30.04 2.51
2016 111.75 4.05 64.60 2.43
2017 0.00 10.68 398.82 9.16
2018 48.53 5.66 59.14 5.65
2019 31.45 5.00 32.83 1.90
2020 211.85 4.16 37.48 2.04