บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) SET

SCCC 172.50

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SCCC ทำธุรกิอะไร? ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และปูนสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า อินทรี ทั้งในลักษณะผงและเม็ด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร


หุ้น SCCC น่าซือไหม? : SCCC มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 20.24
(12.51 / 34.21)
11.85
EPS: 14.56
41.46%
P/BV 3.26
1.19 / 5.71
1.49 54.31%
EV/EBITDA 12.74
7.56 / 17.83
8.98 29.49%
P/S 2.19
0.94 / 3.58
1.20 45.06%

SCCC P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 18.98 3.37 11.85 2.51
2011 16.43 3.54 10.80 2.50
2012 30.84 5.71 17.83 3.58
2013 19.07 4.96 13.83 3.02
2014 19.27 4.93 14.07 3.10
2015 17.16 3.47 11.40 2.33
2016 15.66 2.89 13.06 1.79
2017 34.21 2.20 16.64 1.78
2018 19.41 1.83 12.02 1.35
2019 19.14 1.78 11.04 1.17
2020 12.51 1.19 7.56 0.94