SAMCO

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) SET

SAMCO 2.32

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SAMCO ทำธุรกิอะไร? พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง พร้อมทั้งการให้บริการบำรุงรักษาโครงการภายหลังการขาย


หุ้น SAMCO น่าซือไหม? : SAMCO มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 34.33
(9.43 / 183.65)
13.25
EPS: 0.18
61.40%
P/BV 0.67
0.46 / 0.95
0.63 6.44%
EV/EBITDA 14.84
10.98 / 25.88
22.35 -50.56%
P/S 1.19
0.48 / 1.59
0.88 26.33%

SAMCO P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 11.10 0.55 12.99 1.23
2011 16.93 0.49 25.88 1.24
2012 183.65 0.82 14.19 1.17
2013 13.51 0.71 11.41 1.32
2014 31.16 0.77 13.45 1.49
2015 21.55 0.95 14.50 1.40
2016 11.11 0.85 16.04 1.59
2017 0.00 0.80 18.72 1.49
2018 9.43 0.46 14.16 0.77
2019 10.49 0.46 10.98 0.48
2020 0.00 0.34 26.09 0.46