บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) sSET

ROJNA 7.00

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น ROJNA ทำธุรกิอะไร? พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ธุรกิจกิจผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม


หุ้น ROJNA น่าซือไหม? : ROJNA มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 60.26
(5.35 / 294.67)
10.19
EPS: 0.69
83.09%
P/BV 1.25
0.65 / 2.22
0.95 23.94%
EV/EBITDA 50.86
7.64 / 439.48
9.94 80.46%
P/S 0.97
0.61 / 1.86
1.06 -9.31%

ROJNA P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 20.20 1.95 10.95 1.16
2011 6.96 1.15 439.48 1.00
2012 111.00 2.22 15.13 1.86
2013 164.37 1.61 14.54 0.90
2014 14.03 1.87 12.91 0.90
2015 9.54 0.86 11.58 0.61
2016 294.67 0.79 19.01 0.93
2017 14.62 1.14 10.07 1.17
2018 11.04 0.77 10.00 0.78
2019 5.35 0.73 7.64 0.72
2020 11.12 0.65 8.15 0.68