บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) mai

NCL 3.86

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น NCL ทำธุรกิอะไร? เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ครบวงจร


หุ้น NCL น่าซือไหม? : NCL มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 222.18
(47.87 / 418.56)
55.33
EPS: 0.07
75.10%
P/BV 1.93
1.70 / 3.68
5.90 -205.30%
EV/EBITDA 69.77
20.73 / 207.84
25.31 63.72%
P/S 0.81
0.36 / 1.48
1.89 -134.19%

NCL P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2013 0.00 0.00
2014 47.87 0.00 28.03 1.48
2015 0.00 3.87 -24.26 0.84
2016 418.56 3.68 207.84 0.86
2017 0.00 4.71 84.82 1.05
2018 357.18 2.35 22.46 0.53
2019 65.11 1.70 20.73 0.36
2020 0.00 1.26 26.62 0.36