LOXLEY

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) sSET

LOXLEY 2.74

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น LOXLEY ทำธุรกิอะไร? ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลักของบริษัท แบ่งเป็น 5 สายธุรกิจ คือ 1) สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ให้บริการครบวงจรสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 2) สายธุรกิจบริการ เป็นผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยครบวงจรและการบริหารจัดการงานสนามบิน งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3) สายธุรกิจพลังงาน เป็นผู้ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับระบบควบคุมการทำงานของสถานีไฟฟ้า ก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้า งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและธุรกิจน้ำประปา 4) สายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชั่นส์ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการเกี่ยวกับ ระบบสื่อสารโทรทัศน์และวิทยุ ระบบขนส่งทางพิเศษ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ 5) สายธุรกิจเทรดดิ้ง เป็นผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเคมีอุตสาหกรรม และธุรกิจร้านอาหาร


หุ้น LOXLEY น่าซือไหม? : LOXLEY มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 104.32
(10.80 / 484.95)
43.23
EPS: 0.06
58.56%
P/BV 1.28
0.62 / 2.27
1.16 9.61%
EV/EBITDA 26.20
13.31 / 68.07
21.62 17.49%
P/S 0.47
0.26 / 0.67
0.41 12.42%

LOXLEY P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 138.18 1.25 68.07 0.51
2011 25.50 1.44 18.43 0.42
2012 31.51 2.27 17.84 0.67
2013 10.80 1.50 13.31 0.47
2014 31.35 1.60 17.93 0.63
2015 23.08 0.87 20.20 0.43
2016 20.13 1.12 24.88 0.49
2017 173.36 0.88 32.43 0.34
2018 484.95 0.62 22.73 0.26
2019 0.00 0.61 -38.51 0.21
2020 0.00 0.75 24.73 0.24