บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) SET

EE 1.65

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น EE ทำธุรกิอะไร? มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน มีการประกอบธุรกิจเกษตรกรรมมันสำปะหลัง และร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ


หุ้น EE น่าซือไหม? : EE มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 207.00
(18.20 / 917.97)
31.23
EPS: 0.05
84.91%
P/BV 1.81
1.08 / 2.47
2.83 -56.50%
EV/EBITDA 386.25
-72.84 / 2,159.94
31.30 91.90%
P/S 64.46
10.82 / 187.36
82.04 -27.27%

EE P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 35.69 2.45 -72.84 187.36
2011 0.00 1.24 -385.82 56.36
2012 917.97 2.27 47.01 31.75
2013 33.70 1.35 134.51 42.92
2014 211.50 2.47 2,159.94 98.51
2015 0.00 1.88 -27.16 272.10
2016 0.00 2.25 -20.77 791.04
2017 0.00 1.83 53.26 23.89
2018 24.96 1.23 30.83 15.41
2019 18.20 1.08 18.05 10.82
2020 0.00 1.24 303.22 31.32