บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) SET

DTCI 30.25

* ข้อมูลล่าสุด 11 ต.ค. 2564 17:46:28 สถานะตลาด : Closed

หุ้น DTCI ทำธุรกิอะไร? ผลิตสินค้าประเภทเครื่องเขียน ได้แก่ ปากกาลูกลื่น เป็นสินค้าหลักภายใต้เครื่องหมายการค้า LANCER และ CANDY และผลิตสินค้าเครื่องเขียนอื่นๆ คือ ปากกาเคมี ดินสอดำ ดินสอสี และแท่นประทับตรา เป็นสินค้าเสริม


หุ้น DTCI น่าซือไหม? : DTCI มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 18.66
(6.30 / 63.01)
11.69
EPS: 2.59
37.37%
P/BV 0.71
0.41 / 0.98
0.79 -11.27%
EV/EBITDA 6.69
2.03 / 17.18
4.72 29.45%
P/S 0.95
0.36 / 1.63
1.76 -84.86%

DTCI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 17.18 0.41 2.03 0.36
2011 6.30 0.45 3.14 0.42
2012 10.50 0.59 6.00 0.60
2013 15.19 0.51 5.31 0.57
2014 63.01 0.98 17.18 1.18
2015 19.77 0.88 8.60 1.06
2016 10.24 0.88 5.99 1.18
2017 10.64 0.87 6.30 1.25
2018 11.52 0.77 6.60 1.25
2019 0.00 0.84 11.12 1.52
2020 22.29 0.76 5.77 1.63