บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET

BUI 15.20

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น BUI ทำธุรกิอะไร? ธุรกิจประกันวินาศภัย


หุ้น BUI น่าซือไหม? : BUI มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 20.52
(9.24 / 59.07)
4.15
EPS: 3.66
79.78%
P/BV 0.57
0.46 / 0.68
0.59 -3.15%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 0.68
0.40 / 0.94
0.57 15.63%

BUI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 12.79 0.56 0.00 0.67
2011 10.39 0.56 0.00 0.63
2012 0.00 0.56 0.00 0.52
2013 0.00 0.58 0.00 0.60
2014 11.12 0.68 0.00 0.94
2015 9.24 0.60 0.00 0.73
2016 0.00 0.00
2017 0.00 0.00
2018 0.00 0.00
2019 0.00 0.00
2020 59.07 0.46 0.00 0.40