บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) SET50

AWC 4.90

* ข้อมูลล่าสุด 2022/06/24 17:55:03 สถานะตลาด : Closed

หุ้น AWC ทำธุรกิจอะไร? บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรในประเทศไทย อันประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail and Commercial) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail & Wholesale) และกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office)
Sector: PROP - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Address: เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
Website: https://www.assetworldcorp-th.com
Tel: 0-2180-9999
Email:


หุ้น AWC น่าซื้อไหม? : AWC มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 221.42
(221.42 / 221.42)
74.65
EPS: 0.07
66.29%
P/BV 0.00
/ 0
1.96 inf%
EV/EBITDA 41.61
41.61 / 41.61
40.56 2.52%
P/S 16.25
16.25 / 16.25
35.67 -119.55%

AWC P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2018 0.00 0.00
2019 221.42 41.61 16.25
2020 0.00 2.04 170.78 23.78
2021 0.00 1.90 52.80 33.78