บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) SET100

ACE 3.64

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น ACE ทำธุรกิอะไร? ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำและธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องโดยมีบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (ACP) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นบริษัทแกน


หุ้น ACE น่าซือไหม? : ACE มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 43.59
(24.71 / 62.46)
26.63
EPS: 0.14
38.90%
P/BV 1.58
3.15 / 3.15
2.95 -87.30%
EV/EBITDA 22.52
18.65 / 26.38
19.23 14.60%
P/S 7.28
6.11 / 8.44
6.11 15.98%

ACE P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2018 0.00 0.00
2019 62.46 26.38 8.44
2020 24.71 3.15 18.65 6.11