บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) SET

UVAN 6.25

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 18:01:43 สถานะตลาด : Closed

หุ้น UVAN ทำธุรกิอะไร? ธุรกิจหลัก คือ สวนปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ เมล็ดในปาล์ม กากเมล็ดในปาล์มและกะลาปาล์ม นอกจากนี้ยังผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


หุ้น UVAN น่าซือไหม? : UVAN มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 14.68
(8.05 / 22.08)
8.57
EPS: 0.73
41.62%
P/BV 2.59
1.56 / 4.04
1.75 32.38%
EV/EBITDA 9.17
4.34 / 13.35
5.32 41.98%
P/S 1.38
0.82 / 1.95
1.03 25.40%

UVAN P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 14.74 4.04 9.87 1.95
2011 8.05 3.14 4.34 1.01
2012 8.10 3.20 6.37 1.37
2013 11.30 3.24 9.36 1.73
2014 14.75 3.07 10.65 1.70
2015 19.69 2.29 12.19 1.79
2016 22.08 2.27 13.35 1.59
2017 17.07 2.40 8.25 1.17
2018 10.31 1.56 8.42 0.82
2019 15.38 1.57 9.83 1.11
2020 20.02 1.69 8.23 0.92