บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET

UOBKH 5.15

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น UOBKH ทำธุรกิอะไร? ธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาการลงทุนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้


หุ้น UOBKH น่าซือไหม? : UOBKH มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 13.66
(4.98 / 60.24)
8.47
EPS: 0.61
38.01%
P/BV 0.63
0.43 / 0.83
0.67 -6.35%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 1.75
1.36 / 2.15
1.86 -6.46%

UOBKH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 10.44 0.62 0.00 2.05
2011 9.71 0.83 0.00 2.15
2012 13.23 0.77 0.00 1.96
2013 4.98 0.71 0.00 1.49
2014 9.44 0.70 0.00 1.77
2015 5.66 0.58 0.00 1.79
2016 9.08 0.62 0.00 1.80
2017 8.68 0.61 0.00 1.74
2018 8.58 0.54 0.00 1.72
2019 60.24 0.43 0.00 1.43
2020 10.26 0.52 0.00 1.36