บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) SET

TVI 9.10

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TVI ทำธุรกิอะไร? ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย แบ่งได้ดังนี้ 1. การประกันภัยรถยนต์ 2. การประกันอัคคีภัย 3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด


หุ้น TVI น่าซือไหม? : TVI มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 17.34
(8.09 / 38.88)
7.26
EPS: 1.25
58.12%
P/BV 1.15
0.56 / 2.28
1.74 -51.57%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 0.51
0.26 / 1.10
0.61 -19.72%

TVI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 11.01 0.56 0.00 0.26
2011 18.43 0.77 0.00 0.30
2012 14.37 2.28 0.00 1.10
2013 10.00 1.37 0.00 0.61
2014 9.89 1.52 0.00 0.73
2015 19.01 1.25 0.00 0.60
2016 0.00 1.11 0.00 0.50
2017 20.78 0.98 0.00 0.45
2018 8.09 0.87 0.00 0.38
2019 22.91 0.97 0.00 0.37
2020 38.88 0.91 0.00 0.27