บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET

TRUBB 2.60

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TRUBB ทำธุรกิอะไร? ธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ ธุรกิจปลูกสวนยางพาราในประเทศไทย ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบจากยางพารา ได้แก่ น้ำยางข้น ยางแท่ง ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด และที่นอนยางพารา นอกจากนี้บริษัทยังประกอบธุรกิจนายหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย


หุ้น TRUBB น่าซือไหม? : TRUBB มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 18.41
(10.49 / 28.78)
8.25
EPS: 0.32
55.19%
P/BV 1.14
0.46 / 2.82
0.80 29.82%
EV/EBITDA 13.52
11.01 / 15.84
12.13 10.31%
P/S 0.15
0.10 / 0.24
0.31 -108.86%

TRUBB P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 13.36 2.82 15.84 0.24
2011 13.52 1.18 13.15 0.11
2012 0.00 1.45 67.09 0.13
2013 0.00 1.00 31.48 0.09
2014 0.00 0.97 29.75 0.10
2015 28.78 0.58 14.76 0.10
2016 0.00 1.01 26.91 0.18
2017 25.91 0.66 11.01 0.15
2018 10.49 0.46 12.86 0.13
2019 0.00 0.21 -1,411.51 0.06
2020 0.00 0.60 20.47 0.16