บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) sSET

TNR 11.30

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TNR ทำธุรกิอะไร? บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้ 1) บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัย และเจลหล่อลื่น 2) บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ


หุ้น TNR น่าซือไหม? : TNR มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 30.02
(12.57 / 39.56)
18.98
EPS: 0.60
36.78%
P/BV 2.71
2.33 / 5.39
2.70 0.37%
EV/EBITDA 19.07
9.02 / 30.15
12.58 34.05%
P/S 3.44
1.55 / 7.58
1.93 44.00%

TNR P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2015 0.00 0.00
2016 39.56 30.15 7.58
2017 35.77 5.39 25.36 4.12
2018 12.57 2.56 9.02 1.68
2019 31.13 2.33 13.24 1.55
2020 31.09 3.27 17.60 2.27