บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) SET

THE 2.92

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น THE ทำธุรกิอะไร? บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลายทั้งในรูปแบบวัตถุดิบที่ยังมิได้แปรรูป ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) และที่แปรรูปแล้วทั้งเหล็กม้วนสลิต เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณประเภทขึ้นรูปร้อน และเหล็กรูปพรรณประเภทขึ้นรูปเย็นรวมทั้งผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กบางประเภท ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้วนสลิต เหล็กแบน เหล็กฉากพับ เหล็กรางพับ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี


หุ้น THE น่าซือไหม? : THE มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 31.91
(10.21 / 73.20)
4.46
EPS: 0.65
86.02%
P/BV 1.69
0.97 / 2.72
1.53 9.39%
EV/EBITDA 29.87
13.40 / 88.25
7.06 76.36%
P/S 0.20
0.10 / 0.36
0.43 -118.07%

THE P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 11.50 2.07 13.40 0.28
2011 10.21 1.46 16.15 0.16
2012 20.66 1.31 35.10 0.10
2013 0.00 1.65 -14.77 0.14
2014 70.10 2.02 17.41 0.12
2015 0.00 2.63 -13.12 0.39
2016 0.00 3.07 11.63 0.32
2017 24.40 2.72 25.17 0.36
2018 13.28 0.97 88.25 0.16
2019 73.20 1.27 13.59 0.22
2020 0.00 1.02 48.63 0.22