บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET

TCC 1.32

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 18:00:43 สถานะตลาด : Closed

หุ้น TCC ทำธุรกิอะไร? ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงานในบริษัทต่างๆ (Holding Company)


หุ้น TCC น่าซือไหม? : TCC มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 101.24
(41.74 / 185.89)
63.23
EPS: 0.02
37.54%
P/BV 3.58
1.48 / 7.02
2.10 41.34%
EV/EBITDA 54.12
32.50 / 92.63
37.24 31.18%
P/S 2.36
1.16 / 5.38
3.47 -47.25%

TCC P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 185.89 7.02 61.56 5.38
2011 52.22 4.78 32.50 2.29
2012 41.74 3.54 92.63 2.27
2013 0.00 1.39 -17.55 1.22
2014 68.17 2.62 45.89 1.40
2015 112.11 2.04 49.80 1.65
2016 147.29 1.48 42.31 1.16
2017 0.00 0.88 -23.99 0.56
2018 0.00 0.65 21.70 0.39
2019 0.00 0.37 192.84 0.42
2020 0.00 0.38 -56.53 0.61