บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) SET

SPACK 2.78

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SPACK ทำธุรกิอะไร? ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ ประเภทกล่องกระดาษ ได้แก่ กล่องพิมพ์พาณิชย์หรือกล่องพิมพ์ออฟเซ็ท กล่องลูกฟูก


หุ้น SPACK น่าซือไหม? : SPACK มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 38.26
(9.07 / 144.33)
12.02
EPS: 0.23
68.58%
P/BV 1.35
0.76 / 1.68
1.50 -10.95%
EV/EBITDA 10.40
6.03 / 17.19
9.95 4.34%
P/S 0.74
0.31 / 1.01
0.69 6.42%

SPACK P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 9.07 1.68 6.03 1.01
2011 11.44 1.29 9.02 0.83
2012 15.32 1.58 17.19 0.92
2013 0.00 1.02 24.95 0.70
2014 0.00 1.10 58.29 0.69
2015 0.00 1.25 23.08 0.68
2016 0.00 1.73 26.71 0.92
2017 0.00 1.56 20.26 0.69
2018 0.00 1.13 14.32 0.44
2019 144.33 0.76 11.26 0.31
2020 11.14 1.45 8.51 0.60