SMART

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) mai

SMART 1.20

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SMART ทำธุรกิอะไร? ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานกั้นผนังภายในอาคาร ภายใต้ชื่อ "SMART บล็อคเย็น"


หุ้น SMART น่าซือไหม? : SMART มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 22.26
(9.47 / 36.22)
22.78
EPS: 0.05
-2.34%
P/BV 0.63
0.91 / 0.97
2.18 -247.87%
EV/EBITDA 11.20
6.22 / 20.85
12.76 -13.91%
P/S 2.14
0.93 / 4.34
2.63 -23.15%

SMART P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2013 0.00 0.00
2014 36.22 0.00 20.85 4.34
2015 0.00 1.11 28.54 1.84
2016 0.00 0.91 76.57 1.61
2017 0.00 0.82 -20.10 1.28
2018 0.00 0.97 25.36 1.19
2019 21.09 0.91 6.22 0.93
2020 9.47 0.97 6.54 1.15