SE-ED

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) SET

SE-ED 2.14

* ข้อมูลล่าสุด 19 เม.ย. 2564 17:59:19 สถานะตลาด : Closed

หุ้น SE-ED ทำธุรกิจอะไร? บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 5 ส่วน คือ 1.ธุรกิจร้านหนังสือ-เป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย, 2.ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ-จัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่นๆ, 3.ธุรกิจสำนักพิมพ์-ผลิตหนังสือ โดยผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่างๆ รวมทั้งผลิตสินค้าที่เป็น nonbook เช่น CD เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ และรับจ้างพิมพ์, 4.โรงเรียนเพลินพัฒนา-สถาบันการศึกษาเอกชน, 5.บริษัท เบสแล็บ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นธุรกิจให้คำปรึกษา การจัดหา จำหน่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้คำปรึกษา จำหน่ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์


หุ้น SE-ED น่าซื้อไหม? : SE-ED มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 76.24
(13.12 / 452.67)
0.00
0.00%
P/BV 2.97
0.65 / 5.13
0.69 76.78%
EV/EBITDA 13.44
9.35 / 17.68
14.60 -8.67%
P/S 0.46
0.25 / 0.66
0.36 22.98%

SE-ED P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 14.43 5.01 9.35 0.66
2011 13.12 5.13 10.21 0.61
2012 16.59 4.71 12.33 0.60
2013 17.75 2.01 15.18 0.34
2014 28.80 2.20 14.42 0.40
2015 19.06 2.19 14.33 0.45
2016 452.67 1.87 17.68 0.39
2017 0.00 1.59 22.78 0.37
2018 0.00 1.03 16.03 0.35
2019 47.48 0.65 13.97 0.25
2020 0.00 0.52 13.02 0.28