บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) SET

RPC 1.72

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น RPC ทำธุรกิอะไร? ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจหลัก (เดิม) ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันขนาด 17,000 บาร์เรลต่อวัน บริหารคลังน้ำมัน 1 แห่ง เพื่อจัดจำหน่ายน้ำมันดีเซล เบนซิน 91 แก๊สโซฮอลล์ 91 แก๊สโซฮอลล์ 95 แก๊สโซฮอลล์ E85 เคมีภัณฑ์ และน้ำมันเตา รวมถึงค้าปลีกน้ำมันสำเร็จรูป


หุ้น RPC น่าซือไหม? : RPC มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 13.24
(2.35 / 25.41)
2.72
EPS: 0.63
79.46%
P/BV 0.74
0.47 / 1.31
0.90 -20.97%
EV/EBITDA 10.85
5.77 / 15.71
5.20 52.05%
P/S 0.16
0.04 / 0.32
0.52 -220.10%

RPC P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 17.72 1.31 10.31 0.09
2011 4.15 0.69 5.77 0.04
2012 0.00 0.82 48.77 0.11
2013 0.00 1.56 -191.02 0.35
2014 0.00 0.96 -23.22 0.43
2015 16.58 0.62 14.98 0.32
2016 0.00 0.82 588.91 0.48
2017 0.00 0.74 102.20 0.37
2018 0.00 0.40 86.79 0.15
2019 25.41 0.63 7.46 0.18
2020 2.35 0.47 15.71 0.19