บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET50

RATCH 46.00

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น RATCH ทำธุรกิอะไร? บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทหลัก บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร


หุ้น RATCH น่าซือไหม? : RATCH มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 14.43
(9.38 / 28.06)
8.27
EPS: 5.56
42.70%
P/BV 1.34
1.16 / 1.70
1.01 24.63%
EV/EBITDA 10.37
6.78 / 13.85
10.66 -2.78%
P/S 1.54
1.16 / 2.31
1.67 -8.61%

RATCH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 10.24 1.22 6.78 1.25
2011 12.03 1.34 8.54 1.40
2012 11.71 1.67 8.07 1.44
2013 10.63 1.29 7.56 1.31
2014 13.06 1.39 10.74 1.44
2015 28.06 1.16 13.41 1.16
2016 17.92 1.21 10.06 1.41
2017 9.38 1.25 10.39 1.68
2018 13.08 1.23 11.95 1.63
2019 17.47 1.70 13.85 2.31
2020 15.18 1.28 12.74 1.93