บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET100

RATCH 40.00

* ข้อมูลล่าสุด 2022/08/15 13:40:02 สถานะตลาด : Intermission

หุ้น RATCH ทำธุรกิจอะไร? บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทหลัก บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร
Sector: ENERG - พลังงานและสาธารณูปโภค
Address: 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Website: http://www.ratch.co.th
Tel: 0-2794-9999
Email:


หุ้น RATCH น่าซื้อไหม? : RATCH มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 14.85
(9.38 / 28.06)
12.13
EPS: 3.30
18.33%
P/BV 1.35
1.16 / 1.70
0.90 33.43%
EV/EBITDA 10.73
7.56 / 13.85
12.89 -20.13%
P/S 1.69
1.18 / 2.54
2,590.19 -153,405.41%

RATCH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 12.03 1.34 8.54 1.44
2012 11.71 1.67 8.07 1.50
2013 10.63 1.29 7.56 1.37
2014 13.06 1.39 10.74 1.48
2015 28.06 1.16 13.41 1.18
2016 17.92 1.21 10.06 1.50
2017 9.38 1.25 10.39 1.84
2018 13.08 1.23 11.95 1.82
2019 17.47 1.70 13.85 2.54
2020 15.18 1.28 12.74 2.20
Q1/2022 10.85 2,590.19