PRM

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) SET100

PRM 6.70

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น PRM ทำธุรกิอะไร? ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ทางเรือให้กับลูกค้าตามความต้องการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการเรือ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทธุรกิจหลัก ดังนี้ 1. ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันและปิโตรเคมีเหลว (ธุรกิจเรือขนส่งฯ) 2. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมัน (ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU) 3. ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (ธุรกิจเรือ Offshore) 4. ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (ธุรกิจบริหารเรือ)


หุ้น PRM น่าซือไหม? : PRM มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 19.81
(14.43 / 25.83)
10.26
EPS: 0.65
48.19%
P/BV 2.85
2.00 / 4.21
2.02 29.06%
EV/EBITDA 11.46
8.13 / 16.47
7.84 31.58%
P/S 3.66
2.72 / 5.43
2.76 24.67%

PRM P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2016 0.00 0.00
2017 25.83 4.21 16.47 5.43
2018 19.47 2.00 10.47 2.72
2019 19.49 2.61 10.77 3.20
2020 14.43 2.57 8.13 3.29