บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) sSET

LPH 5.85

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น LPH ทำธุรกิอะไร? การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแบ่งออกเป็น 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยด้านอาหาร ผลิตผลการเกษตร และยา ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพัฒนาธุรกิจ และธุรกิจให้บริการห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ และตรวจวิจัยทางการแพทย์ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจ


หุ้น LPH น่าซือไหม? : LPH มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 35.67
(19.67 / 51.18)
18.29
EPS: 0.32
48.73%
P/BV 2.62
2.37 / 4.60
2.82 -7.50%
EV/EBITDA 19.33
13.20 / 29.27
11.61 39.93%
P/S 3.24
1.89 / 5.31
2.32 28.35%

LPH P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2015 51.18 0.00 21.41 3.70
2016 44.98 4.60 29.27 5.31
2017 34.54 3.48 18.90 3.62
2018 19.67 2.81 15.81 2.65
2019 36.29 2.48 17.37 2.26
2020 27.37 2.37 13.20 1.89