บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) sSET

KGI 6.90

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น KGI ทำธุรกิอะไร? บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราช บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (?สำนักงาน ก.ล.ต.?) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้(ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์(ข) ค้าหลักทรัพย์ (ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ค) ที่ปรึกษาการลงทุน (ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน (ง) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฌ) ธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามขอบเขตที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด


หุ้น KGI น่าซือไหม? : KGI มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 9.82
(6.14 / 19.22)
6.82
EPS: 1.01
30.54%
P/BV 1.31
0.85 / 1.68
2.03 -55.39%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 2.45
1.72 / 2.89
4.86 -98.13%

KGI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 8.32 1.12 0.00 2.33
2011 6.14 0.85 0.00 1.72
2012 11.02 1.00 0.00 2.44
2013 7.21 1.14 0.00 2.05
2014 10.07 1.39 0.00 2.67
2015 10.93 1.40 0.00 2.74
2016 9.41 1.52 0.00 2.39
2017 9.59 1.68 0.00 2.89
2018 7.65 1.47 0.00 2.41
2019 8.44 1.48 0.00 2.65
2020 19.22 1.32 0.00 2.68