บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) sSET

KGI 4.92

* ข้อมูลล่าสุด 2022/06/24 17:55:03 สถานะตลาด : Closed

หุ้น KGI ทำธุรกิจอะไร? บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราช บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (?สำนักงาน ก.ล.ต.?) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้(ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์(ข) ค้าหลักทรัพย์ (ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ค) ที่ปรึกษาการลงทุน (ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน (ง) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฌ) ธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามขอบเขตที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
Sector: FIN - เงินทุนและหลักทรัพย์
Address: เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
Website: http://www.kgieworld.co.th
Tel: 0-2658-8888
Email:


หุ้น KGI น่าซื้อไหม? : KGI มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 9.97
(6.14 / 19.22)
6.71
EPS: 0.73
32.68%
P/BV 1.33
0.85 / 1.68
1.25 5.66%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 0.00
0.00 / 0.00
inf inf%

KGI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 6.14 0.85 0.00 0.00
2012 11.02 1.00 0.00 0.00
2013 7.21 1.14 0.00 0.00
2014 10.07 1.39 0.00 0.00
2015 10.93 1.40 0.00 0.00
2016 9.41 1.52 0.00 0.00
2017 9.59 1.68 0.00 0.00
2018 7.65 1.47 0.00 0.00
2019 8.44 1.48 0.00 0.00
2020 19.22 1.32 0.00 0.00
Q1/2022 0.00 0.00