บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) SET

INOX 1.23

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น INOX ทำธุรกิอะไร? ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นในประเทศและต่างประเทศ


หุ้น INOX น่าซือไหม? : INOX มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 81.33
(11.57 / 316.80)
20.29
EPS: 0.06
75.05%
P/BV 1.02
0.54 / 1.54
1.03 -0.70%
EV/EBITDA 15.33
8.37 / 23.20
10.85 29.24%
P/S 0.71
0.33 / 1.13
0.73 -1.92%

INOX P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 15.24 1.03 11.67 1.13
2011 0.00 1.30 178.70 1.30
2012 0.00 1.35 28.13 1.08
2013 0.00 1.02 50.98 0.92
2014 86.12 1.22 23.20 0.75
2015 82.61 0.84 15.15 0.61
2016 30.16 1.54 15.71 1.01
2017 26.81 1.17 15.21 0.68
2018 11.57 0.82 8.37 0.47
2019 316.80 0.54 18.03 0.33
2020 0.00 0.38 10.31 0.25