บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) SET

GREEN 1.99

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น GREEN ทำธุรกิอะไร? บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก


หุ้น GREEN น่าซือไหม? : GREEN มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 63.35
(63.35 / 63.35)
28.51
EPS: 0.07
55.00%
P/BV 1.10
1.10 / 1.10
2.01 -82.73%
EV/EBITDA 18.12
18.12 / 18.12
17.46 3.65%
P/S 5.78
5.78 / 5.78
11.28 -95.10%

GREEN P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 0.00 0.37 -5.97 3.67
2011 0.00 0.29 -3.53 4.40
2012 0.00 0.53 -1.25 2.62
2013 0.00 2.40 -8.46 8.63
2014 0.00 9.18 -34.28 54.23
2015 0.00 0.87 -4.91 15.90
2016 0.00 0.99 -5.20 1.71
2017 0.00 1.35 -13.93 15.69
2018 0.00 1.10 33.32 5.10
2019 0.00 0.89 14.50 5.10
2020 63.35 1.10 18.12 5.78