FPI

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) mai

FPI 2.32

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 18:02:28 สถานะตลาด : Closed

หุ้น FPI ทำธุรกิอะไร? เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติก และเป็นศูนย์รวมในการจำหน่าย ทั้งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturer: REM) และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ต่างๆ (Original Equipment Manufacturer: OEM) รวมทั้งให้บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูป ชุบ และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก


หุ้น FPI น่าซือไหม? : FPI มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 26.39
(16.10 / 56.64)
15.62
EPS: 0.15
40.82%
P/BV 4.17
1.40 / 6.30
2.01 51.82%
EV/EBITDA 11.77
8.75 / 15.62
9.61 18.36%
P/S 2.13
1.21 / 3.05
1.85 12.95%

FPI P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 0.00 0.00
2012 23.01 5.28 10.74 1.99
2013 16.10 4.01 10.19 1.69
2014 29.17 6.02 13.36 2.60
2015 27.87 6.30 14.86 3.05
2016 22.71 5.51 11.49 2.70
2017 25.67 5.47 15.62 3.04
2018 18.11 1.69 9.33 1.42
2019 18.25 1.87 8.75 1.46
2020 56.64 1.40 11.60 1.21