บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) sSET

EP 6.60

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น EP ทำธุรกิอะไร? ประกอบธุรกิจ 2 ส่วนหลัก คือ 1) เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร ตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทังเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป และ 2) การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โดยโรงไฟฟ้ำแบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration)


หุ้น EP น่าซือไหม? : EP มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 17.86
(2.96 / 44.40)
5.88
EPS: 1.12
67.08%
P/BV 2.10
1.10 / 3.92
1.85 11.83%
EV/EBITDA 12.21
3.18 / 25.65
6.76 44.66%
P/S 2.88
1.35 / 5.82
2.05 28.88%

EP P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 8.06 1.50 7.98 1.53
2011 10.60 1.37 7.66 1.42
2012 33.49 2.17 16.95 2.04
2013 12.69 2.52 10.59 2.47
2014 27.50 3.92 15.09 5.38
2015 16.16 3.09 12.63 4.59
2016 20.71 2.79 25.65 5.82
2017 44.40 2.28 16.58 3.97
2018 11.13 1.10 11.22 1.71
2019 8.78 1.20 6.82 1.35
2020 2.96 1.14 3.18 1.42