บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) SET

EMC 0.24

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 17:56:43 สถานะตลาด : Closed

หุ้น EMC ทำธุรกิอะไร? ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้าเครื่องกล ในแขนงต่าง ๆ ที่ครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น 2 สายหลัก คือ งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป และงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


หุ้น EMC น่าซือไหม? : EMC มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 49.53
(3.45 / 146.52)
33.04
EPS: 0.01
33.29%
P/BV 0.98
0.54 / 1.44
1.00 -2.46%
EV/EBITDA 29.73
9.46 / 41.97
22.59 24.01%
P/S 0.68
0.24 / 1.04
1.44 -110.40%

EMC P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 0.00 1.56 -56.21 0.56
2011 15.31 1.16 41.84 0.30
2012 43.16 0.99 35.18 0.24
2013 0.00 1.72 -1.63 0.38
2014 0.00 3.01 -18.33 1.48
2015 0.00 1.00 -9.16 1.97
2016 0.00 0.45 -7.92 1.59
2017 0.00 0.46 -3.34 1.07
2018 39.20 1.44 9.46 1.01
2019 3.45 0.54 41.97 0.84
2020 146.52 0.75 20.19 1.04