ECF

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) mai

ECF 1.86

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น ECF ทำธุรกิอะไร? บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สั่งซื้อจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด นอกจากนี้บริษัทยังมีหนึ่งในบริษัทย่อยที่ลงทุนด้านพลังงานทดแทน


หุ้น ECF น่าซือไหม? : ECF มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 39.96
(22.70 / 106.13)
31.90
EPS: 0.06
20.16%
P/BV 3.46
0.83 / 6.44
1.40 59.52%
EV/EBITDA 16.90
11.66 / 27.36
16.56 2.01%
P/S 1.52
0.84 / 3.32
1.21 19.90%

ECF P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2012 0.00 0.00
2013 23.29 2.97 11.66 0.84
2014 37.38 6.23 17.61 1.95
2015 29.71 4.83 15.80 1.51
2016 24.26 3.78 15.48 1.28
2017 106.13 6.44 27.36 3.32
2018 41.24 1.57 18.13 1.45
2019 34.94 0.83 13.91 0.90
2020 22.70 1.02 15.26 0.87