บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET100

CKP 5.15

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น CKP ทำธุรกิอะไร? ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นบริษัทแกน


หุ้น CKP น่าซือไหม? : CKP มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 64.30
(31.28 / 106.66)
25.21
EPS: 0.20
60.79%
P/BV 1.48
0.83 / 2.00
1.76 -18.58%
EV/EBITDA 14.02
9.87 / 21.67
16.84 -20.09%
P/S 3.49
2.12 / 4.77
5.51 -57.81%

CKP P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2012 0.00 0.00
2013 62.29 1.13 9.87 2.34
2014 70.62 1.65 10.32 2.77
2015 31.28 0.83 10.82 2.12
2016 66.88 1.47 16.38 4.11
2017 0.00 1.69 16.12 4.28
2018 72.47 2.00 14.13 3.99
2019 106.66 1.75 14.96 4.35
2020 39.87 1.56 21.67 4.77