บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET

CHARAN 30.00

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น CHARAN ทำธุรกิอะไร? ธุรกิจประกันวินาศภัย


หุ้น CHARAN น่าซือไหม? : CHARAN มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 21.89
(11.03 / 54.06)
8.91
EPS: 3.37
59.29%
P/BV 0.64
0.47 / 0.94
0.68 -6.25%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 2.23
1.09 / 3.46
1.28 42.64%

CHARAN P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 16.49 0.56 0.00 2.52
2011 15.34 0.47 0.00 2.61
2012 0.00 0.58 0.00 2.99
2013 18.66 0.47 0.00 1.63
2014 16.57 0.53 0.00 1.58
2015 11.03 0.71 0.00 1.91
2016 18.43 0.82 0.00 2.87
2017 34.70 0.94 0.00 3.46
2018 54.06 0.68 0.00 2.41
2019 0.00 0.41 0.00 0.77
2020 11.71 0.58 0.00 1.09