บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) SET

AYUD 38.75

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น AYUD ทำธุรกิอะไร? ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น


หุ้น AYUD น่าซือไหม? : AYUD มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 18.78
(4.66 / 52.56)
11.69
EPS: 3.31
37.76%
P/BV 1.05
0.77 / 1.33
0.89 15.24%
EV/EBITDA 0.00
0.00 / 0.00
0.00%
P/S 2,246.20
3.18 / 6,202.51
230.95 89.72%

AYUD P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2010 15.62 0.85 0.00 3.18
2011 12.11 0.80 0.00 170.14
2012 0.00 1.28 0.00 1,432.26
2013 17.59 1.21 0.00 1,214.09
2014 4.66 1.33 0.00 4,241.92
2015 10.85 1.32 0.00 3,354.32
2016 13.92 1.03 0.00 2,310.09
2017 16.82 1.08 0.00 4,296.85
2018 20.99 1.30 0.00 6,202.51
2019 22.70 0.81 0.00 467.74
2020 52.56 0.77 0.00 201.15