บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) mai

AKP 2.10

* ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2564 03:19:52 สถานะตลาด : Closed

หุ้น AKP ทำธุรกิอะไร? ได้รับสิทธิเข้าบริหารและประกอบการศูนย์บริหาร จัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ ("ศูนย์ฯ") จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเวลา 20 ปีนับแต่วันลงนามในสัญญา คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2571 และมีสิทธิขอให้ต่ออายุสัญญาได้อีก 10 ปี โดยเป็นการ spin off มาจาก BWG


หุ้น AKP น่าซือไหม? : AKP มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 17.61
(9.96 / 24.56)
13.56
EPS: 0.15
23.01%
P/BV 1.83
0.76 / 3.52
1.49 18.69%
EV/EBITDA 6.22
4.45 / 11.23
6.79 -9.08%
P/S 1.58
0.97 / 2.60
2.28 -44.04%

AKP P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2011 0.00 0.00
2012 0.00 0.00
2013 17.91 1.91 7.39 1.42
2014 24.56 3.52 11.23 2.60
2015 18.44 2.21 6.39 1.79
2016 18.39 2.12 6.10 1.81
2017 14.81 1.75 4.80 1.56
2018 15.55 1.58 4.54 1.42
2019 9.96 0.81 4.89 0.97
2020 21.29 0.76 4.45 1.08