บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET

3K-BAT 67.50

* ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2564 17:54:58 สถานะตลาด : Closed

หุ้น 3K-BAT ทำธุรกิอะไร? ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ 2) แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ 3) แบตเตอรี่สำหรับรถฟอล์คลิฟท์ 4) แบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟ 5) แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ และ 6) แบตเตอรี่แสงสว่าง


หุ้น 3K-BAT น่าซือไหม? : 3K-BAT มี่วนเผื่อควมปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?

Average
(Min/MAX)
Last Update
MOS%
P/E 62.24
(62.24 / 62.24)
38.98
EPS: 1.73
37.37%
P/BV 3.04
3.04 / 3.04
2.43 20.07%
EV/EBITDA 161.83
161.83 / 161.83
45.88 71.65%
P/S 1.32
1.32 / 1.32
1.11 15.53%

3K-BAT P/E P/BV EV/EBITDA P/S
2020 62.24 3.04 161.83 1.32